Ochrana osobních údajů

Home > Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“)

1) Kontaktní údaje správce:

Jméno: Martin Novotný, Marie Čermáková

email: osobniudaje@juta.cz

tel.: 499 314 211

adresa: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

 

2) Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

JUTA a.s. mimo osobních údajů zaměstnanců, které plynou ze zákonných požadavků zpracovává osobní data zákazníků, obchodních partnerů, a to v následujících případech:

Smluvní ujednání:

 • Maloobchod
 • Velkoobchod
 • Nabídka produktů a polotovarů
 • Kontakt na dodavatele
 • Pronájem rekreační chaty
 • Pronájem tenisových kurtů
 • Objednávkový systém stravování
 • Zpracování údajů tenisového klubu
 • Nákladní doprava
 • Prodej prodloužené záruky ke zboží

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní, fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, email, jméno firmy, informace o produktu)

 

Oprávněný zájem:

 • Marketingové účely – zasílaní pozvánek na Akce pro zákazníky

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, fakturační údaje, telefon, email)

 

Zákonné zpracování:

 • Reklamační řízení

kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní, fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, email, jméno firmy, informace o produktu)

 

CLO:

 • Zpracování CLA
 • Kamerový systém – Obrazový záznam kamerového systému – vzniká z důvodu celních audit

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní, celní údaje, fakturační údaje (jméno, příjmení, zboží k proclení, adresa dodání, kontaktní adresa, zodpovědná osoba, telefonní číslo, IČ, DIČ, jméno firmy)

 

3) Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Přepravní služba / dopravce pro doručení zboží zákazníkovi

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní a fakturační údaje ((jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, email, jméno firmy)

 

4) Předávání osobních údajů do zahraničí:

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

 

5) Doba uložení osobních údajů:

Smluvní ujednání – po dobu trvání smluvního ujednání a následující dobu evidence dle platné legislativy České republiky.

Marketingové účely – po dobu smluvního ujednání (pouze aktivní zákazníci)

Reklamační řízení – dle platné legislativy České republiky

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění daného účelu či plnění platné legislativy České Republiky.

Po uplynutí lhůty pro zpracování údajů, budou údaje:

 • bezpečně vymazány nebo zničeny,
 • anonymizovány,
 • předány do archivu (dle platné legislativy ČR).

 

6) Přístup k osobním údajům:

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci JUTA a.s., kteří k datům přistupují pouze v nezbytném rozsahu pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností. Dále pak IT dodavatelé, účetní konzultanti a další subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro potřeby zajištění činnosti Naši společnosti.

 

7) Zabezpečení osobních údajů:

Naše firma se řídí bezpečnostními standardy, které zaručují zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K těmto bezpečnostním standardům byly zavedeny nové mechanismi bezpečnostních opatření a to jak pro práci s osobními údaji v elektronické, tak fyzické podobě.

 

8) Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
  • v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
  • v místě svého obvyklého bydliště,
  • místě výkonu zaměstnání,
  • místě, kde došlo k údajnému porušení.

Tel.: +420 499 314 211 | Fax: +420 499 314 210 | Email: info@juta.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací